LOGOWANIE
Zarejestruj sie
Kizik
Stopien: Młodszy chorąży
Gwiazdek: 1472


Dział: publicystyka
Archiwa i archiwalia na wybranych uniwersytetach i ogólna ich charakterystyka
Rok 1945 musi być uznany za jedną z najważniejszych cezur życia społecznego, ekonomicznego oraz politycznego w Polsce. Kończy się wojna na ziemiach dawnej II Rzeczpospolitej. Zamiast upragnionej wolności w prezencie otrzymujemy nie-swój system polityczny, i zmienione bez zgody narodu granice. Kraj totalnie zniszczony. Grabiony jeszcze przez dobre parę lat po tej dacie. Ten kamień milowy dziejów naszego kraju tyczy się również archiwów i służby archiwalnej na ziemiach Polski. Zrabowano lub zniszczono wielkie partie dokumentów o doniosłej wadze kulturalnej i państwowej. Warszawa i jej zasoby archiwalne zostały prawie całkowicie unicestwione. W ramach zmian granic terytorialnych część dokumentów została zarekwirowana przez władze lub placówki naukowe ZSRR bazujące na starych polskich uniwersytetach we Lwowie i Wilnie. Otrzymaliśmy zaś ziemie wcześniej niemieckie, ze swoimi tradycjami i częścią spuścizny nie wywiezionej przez Niemców lub Rosjan. Pomimo wielkich straty i rozproszenia materiałów i niesprzyjającego systemu narzuconego przez ZSRR społeczność archiwistów zaczęła działać. Dzięki bohaterskim i roztropnym jak na dane warunki działaniom udało się zgromadzić, odnowić, uszeregować i posegregować większość akt. Od tegoż roku można datować powolną odbudowę instytucji przechowujących Polski zasób archiwalny. Nadto trzeba wspomnieć tu o wspaniałych przedwojennych archiwistach. Ułatwili oni ową drogę, przechowując najcenniejsze partie dokumentów przez okres wojny. Tak działo się i z zasobami archiwów państwowych, jak i uczelnianych. Data: 2009-06-20
Dział: publicystyka
Islam i jego koncepcja eschatologii
Islam jest religią monoteistyczną. Drugą po chrześcijaństwie względem liczby wiernych. Słowo „islam” jest najczęściej tłumaczone jako „poddanie się” Bogu (Allahowi). Misjonarze i społeczności propagujące go na świecie dodają lub interpretują również to słowo jako wywodzące się od „salam” oznaczającego „pokój”. Był początkowo religią ludów arabskich i pustynnych. Założycielem religii był Mahomet. Twierdził on, że jest prorokiem jedynego prawdziwego Boga jakim jest Allah. Żył i działał on w VII wieku po Chrystusie. Obecnie liczba muzułmanów różnego autoramentu wynosi 1,2 miliarda. Data: 2009-06-06
Dział: czasy najnowsze
Pius XII i jego encykliki
Zajmując się problematyką stosunków międzynarodowych lat powojennych trwać można w częściowo uzasadnionym przekonaniu, że polityka determinująca światowy ład i napięcie jakim była Zimna Wojna, koncentrowała się na dwu,trzech ośrodków mocarstwowych ówczesnego świata, a na pewno między Wschodem a Zachodem, komunizmem a kapitalizmem, ZSRR a USA. Mniej istotne stają się słabnące potęgi imperialistycznego, kolonialnego świata jak Anglia czy Francja. Zlikwidowano w Europie potężnych konkurentów jak Niemcy i Włochy, które po klęsce faszystów i nazistów całkowicie reorientują swoją politykę w stronę USA z powodów ekonomicznych jak i obawy przed „czerwonym niedźwiedziem”. Nie muszę chyba szerzej również wspominać, że kraje wschodniej i środkowej Europy zostały wcielone w orbitę radzieckich wpływów i prawie całkowicie nie mogły prowadzić swojej polityki nie tylko zagranicznej, ale wewnętrznej również. Dla Sowietów jeszcze jedynym nieujarzmionym, niezależnym od nich sojusznikiem w idei komunistycznej były Chiny Ludowe. Reszta państw kapitalistycznych, a nawet komunistycznych i półfeudalnych lawirowała, tworzyła bardziej lub mniej zwarte obozy popierające to jedną, to drugą stronę. Zyski opowiedzenia się po jednej ze stron były obciążone bagażem zależności i konsekwencji. Zachód oferował inwestycje, sponsorowanie aparatu urzędniczego, państwowej armii. To powodowało uzależnienie finansowe, w konsekwencji polityczne związanie na merkantylnych warunkach biorcy i dawcy. ZSRR zaś stawiał nie na transfer pieniędzy, tylko idei rewolucji. Później gdy idea ta się powoli wewnętrznie zużywała, odtwarzał zasady supremacji imperialnej. Jej zaczątkiem miała być sprzedawana broń, względnie wojsko, które „interweniowało”, wspomagając bratnie walczące o „pokój” narody. Jeśli chodzi o inwestycje: z początku sam Związek Radziecki musiał się uporać ze swoimi ogromnymi powojennymi problemami. W dalszej perspektywie były one znacznie mniejsze niż Zachodu, acz obarczone słabszą techniką wykonania oraz już wtedy odstającą od norm zachodnich technologią. Data: 2009-06-04
Dział: czasy najnowsze
Pierwsze dni maja 1987
Trzeci maj 1987 roku był dniem wyjątkowym. Bo każdy dzień jest wyjątkowy, gdyż się nie powtarza, pomimo że nazywamy go często tak samo i mamy podobny rozkład zajęć. Każde narodziny i każda śmierć diametralnie go zmienia. Tworzy świat na nowo. Nie jesteśmy w stanie zarejestrować jednej dziesiętnej części otaczającej nas rzeczywistości, a co dopiero kusić się na wielokierunkową syntezę całości związków, korelacji otaczających nas dziś i w przeszłości, które rządzą czasem oraz przestrzenią. Cytując niedokładnie Pismo Święte można za Starym Testamentem rzec, że głupim jest ten, który całą majętność swoją, siły i czas poświęca na zdobycie wiedzy. Ta maksyma pomimo swej mądrości jednak nie wyczerpuje i nie zaprzecza słuszności badań nad czasem przeszłym, tylko wyczula nas na pewne granice naszej umiejętności poznania. Z drugiej strony trzeba przeszukiwać i analizować czasy zaszłe aby wyciągnąć treść i doświadczenie. Jakoś nie wprost, ale często korelujące z naszą rzeczywistością lub społeczeństwem. Te okruchy zaszłości są w nas, w tym co wytwarzamy i wypowiadamy. Aby zrozumieć samego siebie też należy takie kroki podejmować. Zobaczmy może byliśmy lub jesteśmy czegoś świadkami, łacińskiego „tempus”, które całe przemija. Moje pojawienie się na świecie było jedynie początkiem mojego świata, który był i jest częścią składową życia moich rodziców, lokalnej społeczności, parafii, narodu lub na jakimkolwiek innym poziomie czy punkcie odniesienia. Data: 2009-05-31
Dział: czasy nowozytne
Moja mikroojczyzna: Hokendorf-Klęskowo-Bukowe
Trudno sobie wyobrazić jak czuje się człowiek przesiedlony, wypędzony z danego obszaru, miejsca, rzeczywistości. Co się dzieje w jego umyśle i uczuciach, gdy zostaje usunięty z jego rodzinnej ziemi, środowiska. Miejsc, do których żywi trudno pojmowalny przez innych sentyment. Z takim człowiekiem nie tylko odchodzą jego wiara, przekonania, wartości, ale i specyfika danego miejsca. Ja tego nie doświadczyłem, ale moi dziadkowie, znajomi rodziny tak. Często te trudne decyzje są podejmowane w tragicznych sytuacjach wojny, zmian granicznych, decyzji w większości o aspektach globalnych gdzie generalnie jednostka może tylko stanąć i rozłożyć ręce z rozpaczą i żalem, zaakceptować nieunikniony bieg dziejów. Takie gwałtowne ruchy i przemiany dotykają całe państwa. Najboleśniejsze są dla społeczności silnie przywiązanych do miejsca lub ziemi. Dobrze nim zarządzających mających trwałą jednolitą tożsamość, religię. Zharmonizowaną przyszłość opartą na przeszłości. To właśnie dzieje Pomorza, doświadczenie Polaków, Niemców innych mniejszości narodowych po 1945 roku. Data: 2009-03-21
Dział: czasy najnowsze
Lenin i aparat państwowy pierwszych lat rewolucji wobec religii
Władimir Iljicz Uljanow znany na całym świecie jako Włodzimierz Lenin urodził się w Symbirsku nad Wołgą 22 kwietnia 1870 roku, a według kalendarza juliańskiego 10 kwietnia. Zmarł 21 stycznia w Gorkach Leninowskich pod Moskwą. Był to rosyjski polityk, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk i ideolog komunizmu. Ojcowi Lenina, który był nauczycielem i inspektorem szkół ludowych guberni symbirskiej nadano szlachectwo w 1882 roku. Matką Lenina była Maria Aleksandrowna z domu Blank, której ojcem był dr Aleksander Blank, zasymilowany i ochrzczony Żyd. Matka Marii Aleksandrowny – Anna z domu Grosschopf, miała pochodzenie szwedzko-niemieckie i była luteranką. Rodzina była bardzo konserwatywna. Lenin ukończył symbirskie gimnazjum klasyczne zdobywając wykształcenie średnie. Miał brata Aleksandra i to on zetknął go z i zaciekawił literaturą marksistowską. Data: 2008-05-31
Dział: sredniowiecze
Białoskórnicy w Szczecinie
Białoskórnicy na podstawie źródła „Alteste Stettiner Stadtbuch” i literatury pomocniczej. Data: 2008-05-29
Dział: czasy nowozytne
Napoleon I Bonaparte i jego relacje militarne, społeczne oraz gospodarcze ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii
„Kim jest Bonaparte [...] Dlaczegóż ten obskurny Korsykanin, który rozpoczął swą karierę kierując armaty na obywateli Paryża,który przechwał się w swym otwartym iście z Pawii, że rozstrzelał całą radę miejską, który załatwił bezradnych, niewinnych i nikogo nie urażających mieszkańców Aleksandrii, mężczyzn kobiet i dzieci [...], który wbrew wszelkim regułom wojny wymordował 4000 Turków z zimną krwią, już po ich poddaniu się, który wytruł swych przyjaciół, gdy leżeli ranni w szpitalu, który wyrzekł się wiary chrześcijańskiej i przyjął mahometanizm, a potem ponownie wrócił do chrześcijaństwa, który po powrocie do Francji zniszczył system parlamentarny, który po skuszeniu Polskiego Legionu służbą rzekomej Republice, zdradziecko wyekspediował go na San Domingo, gdzie wytracono go co do jednego żołnierza czy to za pomocą miecza czy choroby, i w końcu, który przepełni miarkę swej arogancji ośmielając się zaatakować to, co najdroższe i najbardziej pożyteczne w cywilizowanej społeczności: wolność prasy i wolność słowa [...] oto kim jest tyran, jakiemu chcemy się przeciwstawić, i oto, jaki będzie los Anglii, jeśli będziemy znosić jego samego i jego znikczemniałych sługusów, którzy zapaskudzą naszą ziemię.”(1) Data: 2008-05-27
Dział: sredniowiecze
Ekspansja państwa moskiewskiego
Rosja jest krajem o wielowiekowej tradycji, sztuce oraz myśli państwowej jakże odmiennej a zarówno fascynującej. Jest to obszar, w którym starły się i nadal ścierają trzy wielkie cywilizacje - to znaczy myśl zachodnia, często utożsamiana z kulturą łacińską (chodź i tak to jest duże uproszczenie), kultura grecka (tu można wymienić zarówno kulturę antyczną, jak i przedefiniowaną przez chrześcijaństwo i wpływy rzymskie jako kulturę bizantyńską) oraz kręg koncepcji mongolskich lub turańskich. Nadto odcisnęło się piętna kościoła chrześcijańskiego który wykrystalizował się i przybrał formę prawosławia. Ten konglomerat ludów i tradycji społeczno-gospodarczo-ekonomicznych wytworzył ustrój państwowy odmienny od jakichkolwiek innych państw europejskich. Podstawy zaczerpnięte z teokratycznego Bizancjum i bezbrzeżnej despotycznej władzy chanów zostały twórczo przyswojone i na swój specyficzny sposób zinterpretowane. Data: 2007-11-24