LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

4.3. Badania empiryczne

Badania empiryczne wpływu usprawnień transportowych na wartość ziemi wymagają modelu statystycznego, w którym uwzględnia się inne możliwe czynniki oddziałujące na wartość ziemi. Proste porównanie sytuacji „przed” i „po” najprawdopodobniej dałoby obciążone wyniki. Przedstawimy tu ogólniejszą metodę często stosowaną przez naukowców badających to zagadnienie.

Załóżmy, że wartość ziemi dla danego zastosowania (np. mieszkalnego) przed wprowadzeniem (i zapowiedzeniem) usprawnienia jest zgodna z następującym modelem:przy następujących oznaczeniach: V jest wartością ziemi (w ustalonej lokacji), indeks b oznacza okres przed zapowiedzeniem inwestycji w transport, X_i są zmiennymi wpływającymi na wartość ziemi, zaś D odpowiada odległości od mającego powstać w przyszłości usprawnienia. W modelu zakłada się zatem, że może istnieć zależność między wartością ziemi a ową odległością (δ_b może być różne od 0), choć projekt nie został jeszcze ogłoszony. Oczywiście ewentualna zależność nie wynika z projektu, skoro nie ma jeszcze o nim informacji, ale mogą istnieć inne czynniki, takie jak firmy generujące zatrudnienie bądź sklepy w okolicy przyszłego usprawnienia – może stąd wynikać zależność między lnV_b a D.

Zakładamy, że po ogłoszeniu wszelkich szczegółów projektu równanie na wartość ziemi zmienia się na następujące:Indeks a oznacza, że zmienne przyjmują wartości dla okresu po ogłoszeniu projektu. W niektórych przypadkach będą one takie same (np. odległości od kluczowych lokacji w mieście). Podobnie
współczynniki przy zmiennych mogą ulec zmianie. Efekt usprawnienia transportowego mierzony jest różnicą δ_a-δ_b, czyli zmianą efektu odległości lokacji od projektu na wartość ziemi.

Po narzuceniu kilku dodatkowych założeń opisywana metoda pozwala uzyskać nieobciążone statystycznie wyniki. Zakładamy mianowicie, że zmienna D jest zerojedynkowa (np. równa 1 dla lokacji blisko projektu, a 0 w przeciwnym przypadku) oraz zmienne X_i i stojące przy nich współczynniki przyjmą te same wartości w okresie „przed” i „po”, tzn. α_i = β_i ; X_ia = X_ib (1/^)i. Możemy wtedy zapisać równanie na zmianę wartości ziemi w następującej postaci:Procentowa zmiana wartości ziemi może zostać rozłożona na składnik ogólnej inflacji oraz zmianę związaną z odległością od projektu transportowego. Składnik inflacji ogólnej należy oszacować, korzystając z wybranej zawczasu kontrolnej grupy lokacji.

Autorami pierwszego badania wykorzystującego opisaną metodę byli McDonald i Osuji20. Zauważyli oni między innymi wzrost wartości ziemi przeznaczonej do użytku mieszkalnego w związku z oczekiwanym otwarciem linii transportu masowego. Generalne wnioski z badań wpływu usprawnień transportowych na wartość ziemi są zbieżne z oczekiwaniami sformułowanymi wcześniej na podstawie przykładu liczbowego – wzrost wartości odzwierciedla spadek kosztów transportu i następuje już po ogłoszeniu projektu, nie zaś dopiero po jego ukończeniu.

20. J. F. McDonald, C. Osuji, The effect of anticipated transportation improvement on residential land values, “Regional Science and Urban Economics”, 25, s. 261–78.
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz