LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

3.5.2. Model wyboru pasa i czasu odjazdu

Wybór czasu odjazdu jest traktowany jako ustalony w modelu wyboru pasa. Co do takiej specyfikacji można mieć jednak zastrzeżenia, gdyż wybór czasu odjazdu ma wpływ na wszystkie podstawowe zmienne objaśniające – oczekiwany czas podróży, jego zmienność oraz opłatę. Jednak w związku z faktem, że mogą istnieć nieobserwowalne czynniki wpływające zarówno na czas odjazdu, jak i wybór pasa, zmienne objaśniające mogą być skorelowane z błędem, co podważa możliwość stosowania binarnego modelu logitowego.

Aby uporać się z tym problemem endogeniczności w modelu, należy potraktować w modelu wybór pasa oraz czasu odjazdu jako jedną decyzję. Wybór czasu odjazdu wymodelowano jako wybór jednego z dwunastu półgodzinnych przedziałów między godzinami 4:00 a 10:00. By uwzględnić preferencje co do czasu odbycia podróży, dodano cztery zmienne do funkcji użyteczności: D_h (jedna ze stałych odpowiadających 12 możliwym przedziałom czasu przyjazdu), przyjazd wcześniejszy, przyjazd późniejszy oraz spóźnienie. Zmienna przyjazd wcześniejszy jest równa max{0,T}, gdzie T jest różnicą między czasem przyjazdu a dolną granicą półgodzinnego przedziału (domyślnie jest to upragniony czas dotarcia do pracy). Zmienna przyjazd późniejszy wynosi max{0,–T}. Spóźnienie to zmienna zerojedynkowa wynosząca 1, gdy T < 0, lub równa 0 w przeciw
nym przypadku. Po uwzględnieniu tych zmiennych równanie użyteczności przedstawia się następująco:gdzie y_nh jest współczynnikiem dla przedziału czasu przyjazdu h, D_h jest zmienną zerojedynkową dla przyjazdu w tym przedziale czasu, zaś dodanie do zmiennych indeksu h oznacza, że zmienne zależą od przedziału czasu. Komplikacją dla estymacji równania w tej formie jest fakt, że czas podróży poza drogą SR91 (do której odnosi się badanie) zapewne wykazuje systematyczne różnice zależnie od pory dnia – badacze nie mieli jednak dostępu do danych odnoszących się do innych dróg. O ile w modelu wyboru samego pasa nie było to problemem, gdyż wybór pasa ma wpływ tylko na czas podróży po drodze SR91, to w rozszerzonym modelu zależność może występować. Problem ominięto zakładając, że mediana oraz 90. percentyl czasu podróży po darmowych pasach drogi SR91 mogą być stosowane także dla innych dróg.

Tabela 3.2. Wyniki estymacji modelu wyboru pasa i czasu odjazdu - Źródło: Ibidem, tabela 8 (model 2d), s. 15.


skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz