LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

Tabela 3.1. przedstawia wyniki estymacji modelu wyboru pasa. Zmienną objaśnianą jest w nim właśnie wybór pasa na drodze. Wszystkie zmienne są mierzone w minutach i dolarach (poza dochodem mierzonym w tysiącach dolarów). Druga część tabeli (kolumny 4. i 5.) dotyczy statystyk. N odpowiada wielkości próby. Maksymalna wartość funkcji wiarygodności otrzymana została dzięki estymacji MNW. Statystyka pseudo R^2 dana jest wzorem: 1-L⁄L_0, gdzie L odpowiada max funkcji wiarygodności modelu, zaś L0 to max funkcji wiarygodności modelu ograniczonego do współczynników stałych. Oszacowania dla podstawowych zmiennych objaśniających (t, r, c) podane są w w 3. kolumnie, w nawiasach zamieszczone są wartości statystyk t. Zgodnie z oczekiwaniami oszacowania dla wszystkich trzech są ujemne. Oznacza to, iż prawdopodobieństwo wyboru płatnego pasa jest malejącą funkcją różnicy między pasem płatnym a darmowym w długości i zmienności czasu podróży oraz malejącą funkcją samej płatności. O współczynnikach przy t i c zakładamy, iż są niezależne od cech indywidualnych, natomiast przy zmienności czasu podróży r bierzemy pod uwagę możliwe różnice między płciami, włączając do modelu iloczyn zmiennej r i zerojedynkowej zmiennej płeć (równej 1 dla mężczyzn, 0 dla kobiet). Oszacowanie dla tej zmiennej jest dodatnie (wynosi 0,154), co oznacza, że mężczyźni są mniej wrażliwi na wahania w czasie podróży. W porównaniu z kobietami (– 0,263) ich współczynnik jest zatem o ponad połowę mniejszy (– 0,263 + + 0,154 = – 0,109) – mo
żliwym wyjaśnieniem jest większe ograniczenie czasowe kobiet wynikające z konieczności połączenia obowiązków domowych z pracą.

Tabela 3.1. Wyniki estymacji modelu wyboru pasa (w nawiasach statystyki t) - Źródło: T. C. Lam i K. A. Small, The value of time and reliability: measurement from a value pricing experiment, 2001, tabela 5 (model 1g), s. 11.


W górnej części tabeli znajdują się oszacowania dla współczynnika stałego zawierającego kilka składników. Jak widać, pasy płatne są preferowane przez osoby o wyższych zarobkach, dla których ojczystym językiem jest angielski (język = 0) i o większej elastyczności godzin pracy (mierzonej szerokością przedziału akceptowalnego czasu dotarcia do pracy). Nieintuicyjny efekt elastyczności czasu pracy można tłumaczyć tym, że osoby o elastycznym czasie pracy bardziej cenią czas wolny (i w związku z tym dobrały pracę o większej elastyczności czasowej) bądź też tym, że osoby takie mają większe możliwości uzyskania awansu poprzez spędzanie dodatkowego czasu w pracy, tudzież muszą być punktualne, o ile mają ustalone spotkania. Oszacowanie dla odległości wskazuje na to, że osoby odbywające dłuższe podróże preferują płatne pasy. Można to tłumaczyć bardziej napiętym harmonogramem dziennych zajęć (w związku z czasem zużytym na dłuższą podróż).
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz