LOGOWANIE
Zarejestruj sie

Problemy nieefektywności w transporcie miejskim

Istnieją jednak do powyższych wniosków pewne zastrzeżenia. Założyliśmy w modelu stałe koszty krańcowe w transporcie masowym, podczas gdy w rzeczywistości w tym środku transportu też istnieje negatywny efekt zewnętrzny zatłoczenia. Ponadto, w niektórych miastach (np. Tokio) większość podróżujących już korzysta z transportu masowego i wątpliwa jest dalsza substytucja przezeń transportu samochodowego. Z uwagi na owe zastrzeżenia polityka subsydiowania transportu masowego powinna być ostrożna i poprzedzana badaniami empirycznymi.

Rysunek 1.9. Zmiana kosztów społecznych w obu sektorach w związku z inwestycją - Źródło: R. J. Arnott, D. P. McMillen, A Companion …, op. cit., s. 259.


Rysunek 1.10. Zmiana renty społecznej w obu sektorach w związku z inwestycją - Źródło: Ibidem


Stosowany przez nas model pozwala na oszacowanie potencjalnych korzyści z inwestycji w transport masowy. Skutkiem takiej inwestycji będzie w nim pomniejszenie kosztów społecznych transportu i w efekcie – spadek jego ceny. Analiza przebiega podobnie jak w przypadku subsydiowania ceny transportu masowego, tyle że tym razem spadkowi ceny towarzyszyć będzie spadek kosztów.

Na rysunkach 1.9 i 1.10 zilustrowany został przypadek zmniejszenia kosztów transportu masowego z 4 USD do 2 USD. Efekt na sektor drugi (transportu samochodowego) jest taki sam jak w przypadku subsydiowania ce
ny transportu masowego (czyli wzrost renty społecznej o 50 000 USD). W przypadku pierwszego sektora zmiana korzyści społecznej również będzie taka sama jak we wcześniejszym przykładzie:Zmiana kosztów będzie jednak inna, bowiem wyjściowe koszty wynoszą:zaś po inwestycji:Zatem całkowita zmiana kosztów w pierwszym sektorze wyniesie:Renta społeczna w pierwszym sektorze SW1 wzrośnie o 175 000 USD, zaś renta całkowita SW o 225 000 USD. Wielkość tę należy porównać z kosztem inwestycji. Pamiętać jednak należy o jednostce czasu (w naszym przypadku był nią dzień), także powinniśmy porównywać sumę zdyskontowanych przyszłych korzyści z inwestycji z jej kosztami.

1.8. Wnioski

Pokazaliśmy, jak można analizować wpływ zmian w polityce cenowej tudzież inwestycji na dobrobyt społeczny. Czynnikiem komplikującym analizę, ale zarazem dającym badaczowi pole do popisu, jest istnienie zaburzeń cenowych związanych z efektami zewnętrznymi. W związku z tym faktem interwencje publiczne mogą być korzystne, choć należy też pamiętać o zakłócającym dla gospodarki wpływie podatków koniecznych dla sfinansowania projektów publicznych. Przy założeniu wygodnych form funkcyjnych (przede wszystkim liniowości popytu) można stosować powyższą analizę do rozważania szerokiego zakresu rzeczywistych problemów. Konieczne jest tylko dokonanie estymacji lub uzyskanie informacji o cenach, kosztach i wielkościach popytu przy rozważanej zmianie i bez niej. Posiadając te liczby, można już zastosować opisywane metody do ocenienia korzyści proponowanej zmiany.
skomentuj
KOMENTARZE NA TEMAT GRY
więcej komentarzy dodaj komentarz